แบบฟอร์มลงทะเบียนคู่ค้า

ส่วนที่ 1 - ข้อมูลทั่วไป
ประเภทธุรกิจ :
ประเภท Vendor ** :
ประเภท Vat ** :
ชื่อ Vendor ** :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประชาชน ** :
รหัสสาขาภาษีอากร ** :
ชื่อสาขาภาษีอากร ** :
ที่อยู่ 1** :
ที่อยู่ 2 :
ตำบล/แขวง ** :
อำเภอ/เขต ** :
จังหวัด ** :
รหัสไปรษณีย์ ** :
โทรศัพท์ :
ต่อ :
โทรสาร :
ต่อ :
โทรศัพท์มือถือ ** :
อีเมล ** :
ระยะเวลาในการทำธุรกิจ :
ปี
ทุนจดทะเบียน :
บาท
ข้อมูลผู้ติดต่อ **
ลบ ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน
ข้อมูลกรรมการ **
ลบ เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ข้อมูลกรรมการที่ลงนามผูกพัน บริษัท และ ข้อมูลบุคคลพยาน **
ลบ ประเภทข้อมูลบุคคล * เลขบัตรประชาชน * คำนำหน้า * ชื่อภาษาไทย * นามสกุลภาษาไทย * ชื่อภาษาอังกฤษ * นามสกุลภาษาอังกฤษ * สัญชาติ * เบอร์โทร * อีเมลล์ วันที่หมดอายุ * วันที่มอบอำนาจมีผล วันที่มอบอำนาจหมดอายุ สำเนาบัตรประชาชน * ดูเอกสาร ประมวลผล เอกสารมอบอำนาจ ดูเอกสาร ประมวลผล สำเนาทะเบียนบ้าน * ดูเอกสาร ประมวลผล
** กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ระบุวันที่ 31 ธันวาคม 2590
บริษัท / ห้างร้าน / หน่วยงานรายการ / อื่นๆ ที่เป็นลูกค้ารายหลักของท่าน
ลบ ชื่อ ระยะเวลาในการร่วมธุรกิจ (ปี)
ส่วนที่ 2 - ข้อมูลด้านการเงิน
ประเภทการจ่ายเงิน ** :
ส่วนที่ 3 - โซนพื้นที่ให้บริการ **
กรุงเทพ (/) พื้นที่ให้บริการ
ต่างจังหวัด (/) พื้นที่ให้บริการ
ส่วนที่ 4 - เอกสารแนบ **
ลบ ประเภทเอกสาร ดูเอกสาร ประมวลผล วันที่หมดอายุ วันที่มีผล วันที่สิ้นสุด
** กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ระบุวันที่ 31 ธันวาคม 2590
** ประเภท gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar ขนาดไม่เกิน 8 MB
กรณีนิติบุคคล
 1. หนังสือรับรองของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 2. สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 3. ใบทะเบียนพาณิชย์
 4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ / หุ้นส่วนจำกัด / ผู้มีอำนาจดำเนินการ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ / หุ้นส่วนจำกัด / ผู้มีอำนาจดำเนินการ
 7. ผลงานย้อนหลัง 1 ปี เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง
กรณีบุคคลธรรมดา
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)(ถ้ามี)
 4. ผลงานย้อนหลัง 1 ปี เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง
เพื่อให้ท่านทราบวิธีและกระบวนการ ที่เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล
ท่านสามารถศึกษารายละเอียด แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่นี่ คลิก